Cybersales - internet @ full service
   
Internet @ Full Service

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Cybersales a.s.

 1. Úvodní ustanovení
  Obchodní společnost Cybersales a.s., vydává tímto postupem podle §273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Cybersales a.s.
 2. Smluvní strany
  1. Cybersales je obchodní společnost Cybersales a.s., se sídlem v Praze, IČ 26199653, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 6734. Bankovní spojení: eBanka a.s., Praha, Václavské nám. 43, č.ú: 347374001/5500, kontaktní adresy pro písemný styk:
   1. Poštovní: Cybersales a.s., Bohrova 1636, 142 00 Praha 4
   2. E-mail: info@cybersales.cz nebo e-mailová adresa konkrétní služby
  2. Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, které Cybersales poskytuje služby na základě uzavřené smlouvy podle těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 3. Definice pojmů
  1. Poskytovatelem je Cybersales.
  2. Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba.
  3. Smlouva je soubor dokumentů definujících smluvní vztahy uzavřené mezi provozovatelem a zákazníkem v souladu s VOP.
  4. Provozními podmínkami služby se rozumí soubor dokumentů vydaných poskytovatelem definujících technické, organizační a cenové podmínky čerpání služby. Tyto dokumenty mají písemnou povahu.
  5. Službou se rozumí služba poskytovaná poskytovatelem zákazníkovi na základě smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a zákazníkem v souladu s VOP, provozními podmínkami a ceníkem služby, kterými je zákazník povinen se řídit.
  6. Server je soubor HW prostředků, na kterém mohou být provozovány typické internetové služby (HTTP server, FTP server, mail server a další).
  7. Dedikovaný server je samostatný server vyhrazený cele jedinému zákazníkovi, dále také jako 'server housing'.
  8. Virtuální server je služba přenosu dat po síti Internet pod protokolem HTTP a/nebo provoz smluveného počtu e-mailových schránek na internetové adrese, dále také jako 'web hosting'.
  9. Síťová infrastruktura je soubor hardwarových a softwarových prostředků umožňující provoz serveru.
  10. Provoz serveru je chod serveru za účelem přenosu dat z a na server po síti Internet.
  11. Výpadek provozu serveru (virtuálního serveru) je přerušení chodu některé ze základních služeb serveru (virtuálního serveru), způsobující jeho úplnou nefunkčnost.
  12. Obsah zákaznického serveru (zákaznická data) je soubor všech dokumentů ve formě souborů umístěných zákazníkem na server do jemu vyhrazené části paměťového prostoru.
  13. Závadný obsah - jedná se zejména o takový obsah zákaznického serveru nebo virtuálního serveru, který je v rozporu
   1. s právním pořádkem České republiky,
   2. s mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána a která byla publikována ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv,
   3. s dobrými mravy anebo
   4. se zásadami poctivého obchodního styku.
   Závadný obsah serveru je též zejména takový obsah, který svou podstatou vykazuje znaky
   1. trestného činu podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění, nebo podle jiných předpisů trestního práva,
   2. přestupku podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, nebo podle jiných předpisů přestupkového práva ČR,
   3. správního deliktu podle předpisů správního práva ČR.
   Závadným obsahem je též takový obsah serveru nebo virtuálního serveru v příslušné jazykové verzi, který je v rozporu s
   1. právním pořádkem nebo
   2. se zvyklostmi nebo
   3. s rozhodnutím soudu nebo
   4. právními obyčeji daného jazykového teritoria.
  14. Registrace domény (registrační služba, registrace) je služba provozovaná poskytovatelem a sloužící pro registraci internetových doménových jmen (domén) II. resp. III. stupně pod vybranými národními a nadnárodními TLD (Top Level Domains) I. stupně resp. II. stupně.
  15. Písemný, písemně - jedná se o dokument nebo sdělení ve formě ať již
   1. listinné nebo
   2. elektronické
   a doručené na kontaktní adresu pro písemný styk strany druhé nebo umístěné na příslušných WWW stránkách poskytovatele a přístupné zákazníkovi prostřednictvím sítě Internet. Charakter písemného sdělení má i vyplnění formuláře na příslušných WWW stránkách poskytovatele.
  16. Projevem svobodné vůle k uzavření smlouvy se rozumí písemné uzavření smlouvy a nebo uzavření smlouvy na služby poskytnutím kontaktních a fakturačních údajů zákazníkem v rozsahu požadovaném poskytovatelem spolu s vyjádřením souhlasu zákazníka s VOP, s provozními podmínkami služby a ceníkem služby, a to i elektronicky prostřednictvím prostředků sítě Internet.
  17. Oznámení (upozornění) doručené obvyklým způsobem je oznámení uskutečněné písemně.
  18. Kontaktní adresa je poštovní adresa místa nebo adresa elektronické pošty.
  19. Obchodním zákoníkem je zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících; anebo zákon jej nahrazující.
  20. Občanským zákoníkem je zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění.
  21. Autorským zákonem je zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.
  22. Předpisy o elektronickém podpisu jsou zejména Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), v platném znění, Nařízení vlády č. 304/2001 Sb., v platném znění, Vyhláška č. 366/2001 Sb. , v platném znění.
  23. Doba čerpání služby je doba od zahájení do ukončení poskytování služby poskytovatelem zákazníkovi.
  24. Zahájením čerpání služby je okamžik kdy zákazník začal nebo mohl začít využívat službu nebo kdy služba byla dostupná na základě VOP a/nebo provozních podmínek služby.
  25. Ukončením čerpání služby je okamžik kdy nabyla účinnosti výpověď čerpání služby.
  26. Výpověď služby je písemné projevení vůle k ukončení smluvního vztahu.
 4. Předmět smlouvy
  1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat, resp. poskytnout uživateli na základě objednávky služby definované provozními podmínkami služby a závazek uživatele za tyto služby zaplatit.
  2. Součástí smlouvy se stávají i další přílohy a veškeré písemné dodatky k této smlouvě uzavřené v období po uzavření smlouvy za účelem doplnění nebo změny smluvních a/nebo provozních podmínek.
  3. Veškeré skutečnosti uvedené ve smlouvě (včetně příloh a dodatků) jsou pro obě smluvní strany závazné.
 5. Závazky poskytovatele
  1. Provozovatel zajistí na základě písemné žádosti (objednávky) zákazníka službu. Forma objednávky se řídí provozními podmínkami služby. Není-li stanoveno jinak, lze objednávku realizovat prostřednictvím prostředků sítě Internet.
  2. Poskytovatel se zavazuje písemně informovat zákazníka o všech okolnostech znemožňujících poskytování služeb dle VOP, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy předem, tak, aby mohla být ze strany zákazníka přijata nutná opatření. To se týká zejména přerušení provozu z důvodu nutné správy síťové infrastruktury, přerušení dodávky energie, havárie, rekonstrukce objektů a inženýrských sítí či prostor, ve kterých jsou služby poskytovány.
  3. Písemný záznam dle předchozí věty slouží jako důkazní prostředek, obecně smluvními stranami respektovaný.
  4. Poskytovatel nenese zodpovědnost za přerušení poskytování služeb zákazníkovi dle těchto VOP v případě zásahu třetích osob či vyšší moci (zejména povodeň, požár, vítr, válka, zemětřesení apod.) nebo v případě poruchy na zařízení třetích dodavatelů (zejména rozsáhlý a dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení atd.), pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možno zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí poskytovatele a nebo byly způsobeny neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu služby. Ustanovení §421a Občanského zákoníku vzhledem k povaze poskytovaných služeb dle této smlouvy se nepoužije.
  5. Poskytovatel vykonává svým jménem a na svůj účet majetková práva k dílu ve smyslu autorského zákona, které vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z těchto VOP a ze smlouvy. Na dílo se dále vztahuje ustanovení §65 a §66 autorského zákona.
 6. Závazky zákazníka
  1. Zákazník souhlasí s tím, že se před zahájením čerpání služby seznámí s obsahem VOP, provozních podmínek a ceníku a s jejich zněním souhlasí.
  2. Zákazník souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn v průběhu poskytování služby změnit své VOP, provozní podmínky nebo ceník služby. Oznámení o změně je provedeno písemně. Nesouhlasí-li uživatel s novými VOP, provozními podmínkami nebo v případě navýšení cen se změnou v ceníku, je oprávněn vypovědět smlouvu o čerpání služby do třiceti (30) dnů od okamžiku oznámení citovaných změn zákazníkovi. V případě, že zákazník nedoručí poskytovateli do 30 dnů od oznámení změny své rozhodnutí ukončit čerpání služby z důvodu neakceptace nových VOP, provozních podmínek či ceníku služby, považuje se toto za souhlas zákazníka s novým zněním VOP, provozními podmínkami či ceníkem služby.
  3. Nestanoví-li smlouva nebo v konkrétním případě VOP jinak, souhlasí zákazník s tím, že poskytovatel je oprávněn:
   1. uskutečnit krátkodobé přerušení v poskytování služby na nezbytně dlouhou dobu za účelem údržby a případných oprav svých zařízení,
   2. pozastavit nebo omezit poskytování služby, pokud je poskytování služby znemožněno nebo omezeno objektivně neodvratitelnou událostí, kterou nemohla předvídat nebo jí zabránit (zejm. vyšší moc a obdobné okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu obchodního zákoníku),
   3. dočasně přerušit či omezit poskytování služby v nezbytném rozsahu bez předchozího upozornění zákazníka, je-li služba využívána v rozporu se smlouvou a dochází-li tím k ohrožení funkce zařízení poskytovatele nebo třetích subjektů. V ostatních případech podstatného porušení závazků daných VOP nebo právními předpisy anebo smlouvou může poskytovatel omezit nebo přerušit poskytování služby bez předchozího upozornění zákazníka, popř. po marném uplynutí lhůty, pokud ji poskytovatel stanoví k odstranění závadného stavu.
  4. Zákazník se zavazuje písemně oznámit poskytovateli veškeré změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů poskytnutých při objednávce služby, do 10 dnů od okamžiku, kdy změna nastala. V případě nesplnění této povinnosti nese zákazník odpovědnost za vzniklou škodu.
  5. S osobními údaji zákazníka je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. Tím není dotčeno právo poskytovatele v případě objednávky použít údaje poskytnuté v této souvislosti zákazníkem následujícím způsobem:
   1. použití pro marketing v rámci služeb poskytovatele, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům,
   2. použití pro personifikaci stránek čerpaných služeb, zejména zasílání novinek a uvedení v referencích
   3. poskytnout údaje nutné pro provedení služby třetím stranám – například při registraci domény.
  6. Zákazník souhlasí s tím, že některé údaje poskytnuté v souvislosti s objednávkou určité služby mohou být veřejně přístupné (např.: po zadání dotazu na konkrétní doménové jméno jsou poskytována data o majiteli registrované domény jako zpracovaný datový výstup z databázích registrátorů).
  7. Zákazník nese odpovědnost za obsah svého zákaznického serveru a je v přiměřeném rozsahu nositelem nebo vykonavatelem autorských práv ke svým datům.
  8. Zákazník se zavazuje provádět platby nejpozději k datu splatnosti faktury, zálohového listu nebo výzvy k platbě. Platbou faktury, zálohového listu nebo výzvy k platbě se rozumí připsání platby na účet poskytovatele. V případě prodlení s platbou je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi smluvní úrok z prodlení.
  9. Porušení některého z ustanovení těchto VOP zákazníkem nebo příslušné smlouvy, může být důvodem k okamžitému přerušení poskytování služby. V takovém případě se má za to, že zákazník odstoupil od příslušné smlouvy a zákazník ztrácí nárok na vrácení zaplacené zálohy za poskytování služby.
  10. Zákazník je povinen:
   1. službu užívat pouze způsobem, který je v souladu s těmito VOP, s provozními podmínkami služby, se smlouvou a s případnými pokyny poskytovatele;
   2. umožnit poskytovateli v přiměřené míře přístup k zařízením u něj poskytovatelem instalovaným, učinit opatření za účelem ochrany majetku ve vlastnictví poskytovatele, před jeho poškozením, ztrátou, zcizením, zničením nebo zneužitím (zabránit nepovolaným osobám v manipulaci se zařízeními poskytovatele apod.);
   3. oznámit bez zbytečného odkladu veškeré závady na zařízeních a službách dle těchto VOP a příslušné smlouvy, včetně potřeby všech oprav, které má provést poskytovatel;
   4. dodržovat práva a chránit oprávněné zájmy poskytovatele a třetích osob. Nešířit informace, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy nebo těmito VOP nebo dobrými obchodními zvyklostmi;
   5. reklamovat neprodleně poskytování služby v případě vadného poskytnutí služby bez zbytečného odkladu, při nesprávně vyúčtované ceně do dvou měsíců od doručení tohoto vyúčtování, jinak toto právo zanikne. Reklamace se uplatňuje písemně na adresu poskytovatele a musí obsahovat popis závady. Reklamace se vyřizují zpravidla ve lhůtách od 1 do 30ti kalendářních dnů, dle jejich složitosti a technické nebo administrativní náročnosti. Uplatnění reklamace proti výši účtované ceny za službu nemá odkladný účinek a zákazník je povinen zaplatit účtovanou cenu v plné výši do termínu splatnosti. Na základě kladně vyřízené reklamace má zákazník právo na vrácení přeplatku z ceny nebo na snížení ceny.
  11. Veškerá technická zařízení, materiály a prostředky poskytnuté nebo zapůjčené zákazníkovi v době čerpání služby vrátí zákazník v řádném stavu poskytovateli nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak nebo jinak nestanoví v konkrétním případě tyto VOP.
 7. Obecná ustanovení
  1. VOP, provozní podmínky a platný ceník služby poskytovatele mají povahu jiných obchodních podmínek podle ust. §273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Zákazník tímto potvrzuje, že se s obsahem VOP, provozních podmínek a ceníku seznámil před zahájením čerpání služby a že s jejich zněním souhlasí.
  2. Odchylná ujednání provozních podmínkách služby nebo ceníku mají přednost před zněním VOP.
  3. Práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající přechází na právní nástupce poskytovatele a zákazníka. Převod práv a povinností zákazníka ze smlouvy na třetí osoby je možný pod sankcí neplatnosti smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.
  4. Smlouva o poskytování služby se uzavírá písemně buďto v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím sítě Internet aktem svobodné vůle k uzavření smlouvy.
 8. Doba trvání smlouvy
  1. Smlouva o poskytování služby se uzavírá na dobu neurčitou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak nebo jinak nestanoví v konkrétním případě tyto VOP.
  2. Smlouva zaniká:
   1. písemnou dohodou smluvních stran
   2. uplynutím sjednané výpovědní lhůty dle písemné výpovědi, byla-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou
   3. uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána
   4. odstoupením od smlouvy.
   Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení jeho písemného vyhotovení některé ze smluvních stran. V pochybnostech platí, že odstoupení je doručeno třetím kalendářním dnem ode dne jeho prokazatelného odeslání.
  3. Smlouvu může vypovědět kterákoliv smluvní strana bez udání důvodu s výpovědní lhůtou dva měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
  4. Veškeré peněžité pohledávky a závazky vyplývající ze smlouvy budou vyrovnány nejpozději do 30 kalendářních dnů po ukončení smlouvy.
  5. Veškerá ustanovení těchto VOP nebo příslušné smlouvy zůstávají v platnosti i po případném ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jakýmkoliv způsobem.
 9. Náhrada škody
  1. Přerušení nebo omezení poskytování služby z důvodů uvedených ve smlouvě, VOP nebo právních předpisech anebo v obchodních zvyklostech není vadným plněním poskytovatele a zákazníkovi nenáleží uplatňovat práva související s vadným plněním.
  2. Smluvní strany jsou zajedno v tom, že není-li ve VOP nebo ve smlouvě stanoveno jinak, v otázce náhrady eventuálních škod způsobených jednou smluvní stranou druhé smluvní straně při uplatňování této smlouvy platí zásada, že se vždy hradí pouze skutečná prokázaná škoda (nikoliv ušlý zisk).
  3. Pro stanovení výše eventuální škody v souvislosti s poskytováním služby jsou určující technické a organizační možnosti služby vyjádřené cenou této služby pro zákazníka. Toto hledisko se uplatní zvláště tam, kde zákazník může volit mezi službami svým charakterem podobnými ale poskytovanými za různou cenu.
  4. Odpovědnost poskytovatele při poskytování služeb dle těchto VOP a příslušných smluv není dána:
   1. nesplnil-li zákazník povinnosti stanovené těmito VOP nebo smlouvou;
   2. při využití nebo zneužití služeb třetími osobami nelegálním způsobem, jímž se rozumí mj. i situace, kdy je přístup k zákaznickým datům získán využitím slabých míst či chyb (ať už o nich poskytovatel v době využití nebo zneužití služeb mohl vědět či nikoliv), které se mohou vyskytovat ve službách nebo zařízeních poskytovatele dodaných třetími stranami, na kterém jsou služby provozovány;
   3. ani v případě, že zákazníkovi nebo jeho odběratelům vznikne v souvislosti s uplatňováním těchto VOP nebo příslušné smlouvy povinnost hradit jakékoli nepřímé, příležitostné, zvláštní, výsledné nebo soudem (rozhodcem) nařízené odškodné, smluvní pokutu, odbytné, částku za ukončení smlouvy apod., a to i v případě, že byl poskytovatel upozorněn na možnost způsobení takových situací;
   4. ani v případě, že zákazníkovi nebo jeho odběratelům vznikne v souvislosti s uplatňováním těchto VOP nebo příslušné smlouvy ztráta zisku, příjmů, dat nebo možnosti použití zákazníka, a to i v případě, že byl poskytovatel upozorněn na možnost způsobení takových situací;
   5. ani v případě, že zákazníkovi nebo jeho odběratelům vzniknou závazky, ztráty, náklady nebo nároky, včetně odměny právního zástupce, v souvislosti nebo následkem provozu nebo zamýšleného provozu jakékoli služby zákazníka nebo výrobku, prodaného prostřednictvím zákazníka, jeho zástupců, zaměstnanců nebo pověřenců;
   6. vznikne-li zákazníkovi nebo jeho odběratelům závazek nebo odpovědnost v souvislosti s:
    1. jakoukoli újmou na zdraví či majetku, způsobenou výrobkem, který byl prodán nebo jinak šířen ve spojitosti se službou poskytovatele;
    2. jakýmkoli materiálem dodaným zákazníkem, který porušuje nebo domněle porušuje majetková práva třetí strany;
    3. porušením autorských práv;
    4. jakýmkoli defektním výrobkem, který zákazník prodal prostřednictvím služby poskytovatele.
 10. Důvěrnost informací
  1. Smluvní strany považují za důvěrné ve smyslu §271 obchodního zákoníku všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy, nebo které se dozvědí v souvislosti s jejím plněním, a tyto informace nesdělí, nezpřístupní nebo neumožní zpřístupnit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Tento závazek mlčenlivosti platí po dobu 1 roku po ukončení smlouvy.
  2. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na informaci z hlediska sjednání smluvního vztahu a VOP, dále na informace, které jsou veřejně dostupnými, identifikační údaje a provozní doklady, které jsou nebo mohou být předmětem obchodního tajemství a jsou poskytnuty orgánům činným v trestním řízení nebo soudu v rámci soudního řízení vedeného mezi poskytovatelem a zákazníkem, informace vyžadované soudy, orgány státní správy, orgány činnými v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely nebo daňovými poradci smluvních stran.
  3. Při zvýšených nárocích na důvěrnost, resp. ochranu přenášených dat přesahujících technické a provozní možnosti poskytovatele, je záležitostí zákazníka učinit na své straně příslušná opatření k zajištění důvěrnosti (např. zajistit si prostředky pro šifrovaní/dešifrování komunikace).
  4. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, poskytovatel je oprávněn uvádět zákazníka v seznamu svých referenčních zákazníků.
  5. Smluvní strany se dohodly, že nebudou bez předchozího písemného souhlasu druhé strany používat názvů, obchodních značek, ochranných známek, log a označení druhé strany, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
  6. Zákazník je povinen při své činnosti podle smlouvy chránit práva k nehmotným statkům poskytovatele i jiných subjektů, jejichž užití poskytovatel zajistil zákazníkovi na základě smlouvy.
 11. Závěrečná ujednání
  1. Případné spory budou přednostně řešeny vzájemným jednáním mezi účastníky: poskytovatelem a zákazníkem. Nebude-li dohoda stran možná, smluvní strany se dohodly, že spory vzniklé mezi nimi z této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou budou rozhodovány v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů, a to třemi rozhodci, z nichž každá smluvní strana zvolí jednoho rozhodce a oznámí jméno a adresu druhé smluvní straně. Tito rozhodci zvolí třetího rozhodce a v této sestavě rozhodnou spor, který bude zahájen doručením písemné žaloby kterémukoliv z rozhodců, a to doporučeným dopisem. Náklady rozhodčího řízení, tj. honorář rozhodců zahrnující i jejich administrativní náklady a náklady právního zastoupení uhradí ze svého ta strana, která neměla ve sporu úspěch, a to v takovém poměru, v jakém ve sporu podlehla. Výši nákladů řízení určí rozhodci ve svém nálezu. Strany se též dohodly, že rozhodčí řízení se bude konat jen na základě písemných podkladů předaných stranami a ústní jednání rozhodci svolají jen tehdy, budou-li to považovat za nezbytné k vydání rozhodnutí; v takovém případě se rozhodčí řízení bude konat v Praze. Rozhodci mohou spor rozhodnout podle zásad spravedlnosti. Podrobnosti stanoví zákon č. 216/1994 Sb., v platném znění.
  2. Smluvní vztahy mezi poskytovatelem a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky, zejména obchodním zákoníkem. Uzavřením smlouvy smluvní strany souhlasí za použití §262 obchodního zákoníku, že právní vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí především obchodním zákoníkem, popř. ve spojení s občanským zákoníkem ve smyslu §261/6 obchodního zákoníku.
  3. V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními smlouvy a VOP, mají přednost ustanovení smlouvy před VOP.
  4. VOP pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti pozdějších VOP.
  5. VOP jsou zveřejněny po dobu 24 hod. denně na síti internet na adrese: http://vop.cybersales.cz/ a jsou v tištěné podobě k dispozici na poštovní adrese poskytovatele.
  6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 15.10.2004

registrace doménweb hostingserver housing
·    ·   ·  · Internet @ Full Service ·  ·   ·    ·
Doporučujeme: Nízkonákladové letenky na Lowcost.cz | Vyhledávač levných letenek AZair.cz